Lớp Trắc địa mỏ - Công trình K56 cùng Thầy cô trong bộ môn Trắc địa mỏ

   Theo quyết định số 452 và 453/QĐ-MĐC của Hiệu trưởng trường đại học Mỏ - Địa chất về việc thành lập hội đồng đánh giá án tốt nghiệp. Ngày 22 và 23 tháng 6 năm 2016, bộ môn Trắc địa mỏ đã tổ chức Lễ bảo vệ tốt nghiệp cho các sinh viên chuyên ngành Trắc địa mỏ - Công trình khóa 56.

 TS. Vương Trọng Kha đọc quyết định thành lập hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp, quyết định bảo vệ cho sinh viên lớp Trắc địa mỏ - Công trình K56 và khai mạc buổi lễ

 Sinh viên Nguyễn Đình Sử báo cáo kết quả đồ án tại Hội đồng 1

 Sinh viên Nguyễn Quang Sơn báo cáo kết quả đồ án tại hội đồng 2

Bế mạc buổi lễ bảo vệ tốt nghiệp tại Hội đồng 2

   Trắc địa mỏ - Công trình K56 là lớp luôn có rất nhiều thành tích trong học tập cũng như trong hoạt động ngoại khóa. Chính vì vậy, Trong buổi lễ bảo vệ tốt nghiệp các Em đều có đồ án tốt với chất lượng tốt, buổi lễ bảo vệ tốt nghiệp thành công tốt đẹp.

   Tính đến thời điểm trước ngày bảo vệ tốt nghiệp, nhiều sinh viên trong lớp đã được nhận vào các đơn vị sản xuất, các Em đang thử việc và sẽ đi làm sau khi nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp.