Bộ môn Trắc địa mỏ không ngừng đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong tập thể giảng viên của Bộ môn và sinh viên chuyên ngành Trắc địa mỏ. Cũng như ở các hội nghị quốc tế khác, đến với Hội nghị khoa học quốc tế các khoa học trái đất và phát triển bền vững nguồn tài nguyên địa chất lần này, Bộ môn Trắc địa mỏ tiếp tục có số lượng lớn các báo cáo tham dự.

Bộ môn Trắc địa mỏ tại hội nghị khoa học ngày 14/11/2106

     Các báo cáo khoa học của các Thầy cô trong bộ môn trắc địa mỏ vẫn thể hiện hai nét đặc trưng chính của chuyên ngành đào tạo theo hai hướng chuyên sâu Trắc địa mỏ - Công trình và ứng dụng địa tin học trong nghiên cứu Tài nguyên và môi trường. Ví dụ như báo cáo về ứng dụng GNSS/CORS trong công tác trắc địa mỏ (Nguyễn Viết Nghĩa và nnk), Đánh giá độ ổn định mặt bằng sân công nghiệp xây dựng trên nền đất đá thải (Lê Văn Cảnh và nnk)... báo cáo của ThS. Lê Thị Thu Hà, ThS. Cao Xuân Cường, ThS. Phạm Thị Làn tại phân ban GIS-IDIA là những báo cáo điển hình về ứng dụng Kỹ thuật địa tin học trong nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường.