Ngày 30 tháng 11 năm 2016, cô Lê Thị Thu Hà- Giảng viên của Bộ môn Trắc địa mỏ đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường với tên đề tài "Nghiên cứu biến động sử dụng đất trong mối quan hệ với một số yếu tố nhân khẩu học thuộc khu vực huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định". Đề tài của NCS có nhiều điểm mới, có ý nghĩa với thực tiễn và được hội đồng chấm LATS, các nhà khoa học đánh giá cao. 

     Là cán bộ nữ thuộc Bộ môn Trắc địa mỏ, cô Lê Thị Thu Hà luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong cả giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Cô đã có nhiều bài báo, báo cáo khoa học đăng trên các tạp chí, hội nghị khoa học có uy tín. 

     Trước cô Lê Thị Thu Hà một tháng giảng viên Nguyễn Viết Nghĩa của Bộ môn cũng đã bảo vệ thành công LATS tại trường đại học AGH - Ba Lan. Bộ môn Trắc địa mỏ có thêm hai tiến sĩ trẻ tuổi, nâng cao tiềm lực khoa học của bộ môn. Hơn thế nữa, Cô Phạm Thị Làn cũng đang hoàn tất thủ tục để bảo vệ LATS cấp trường và dự kiến sẽ bảo vệ vào tháng 1 năm 2017. Thầy Nguyễn Quốc Long và Thầy Phạm Văn Chung cũng đang hoàn thành thủ tục để hội thảo LATS của mình.