- Căn cứ vào kế họach đào tạo của lớp cao học Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ chuyên sâu Trắc địa mỏ & Quan trắc môi trường khóa 37A;

- Căn cứ vào kết quả kiểm tra tiến độ làm luận văn thạc sỹ của lớp;

Bộ môn Trắc địa mỏ thông báo đến toàn thể các Thầy cô giáo và các học viên khóa 37A  kế hoạch  bảo vệ LVThS của lớp như sau:

1. Học viên khóa 37A nộp Luận văn cho phòng Đào tạo sau đại học trước 16h ngày 20 tháng 4 năm 2020;

2. Học viên hoàn thiện các hồ sơ thủ tục cần thiết trước ngày 10 tháng 5 năm 2020;

3. Lễ bảo vệ LVThS cho khóa 37A dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 16 tháng 05 năm 2020;

Bộ môn đề nghị các học viên thực hiện theo đúng kế hoạch nêu trên./