Sáng ngày 21 tháng 1 năm 2017, NCS Đặng Tuyết Minh đã báo cáo Tiểu luận tổng quan "Nghiên cứu ứng dụng mô hình hóa không gian trong phân vùng nguy cơ và cảnh báo lũ lưu vực Sông Lam"

     Thành viên Hội đồng gồm:

       1. GS.TS Võ Chí Mỹ (chủ tịch)

       2. TS Vương Trọng Kha (thư ký)

       3. TS Vũ Anh Tuân (Ủy viên)

Hội đồng chấm Tiểu luận tổng quan

     Báo cáo tiểu luận tổng quan của NCS Đặng Tuyết Minh được Hội đồng đánh giá cao, nội dung của Tiểu luận đã tổng quan đầy đủ, toàn diện về tình hình lũ luật trên thế giới và ở Việt Nam, qua đó để đề xuất ứng dụng mô hình hóa không gian trong phân vùng nguy cơ và cảnh báo lũ lưu vực Sông Lam. Đã phân tích các công trình nghiên cứu liên quan, đây là các thông tin cơ bản để tác giả lựa chọn phương pháp không trùng lặp với các công trình đã nghiên cứu, đồng thời có thể kế thừa các kết quả đã có.

NCS. Đặng Thị Tuyết Minh báo cáo trước hội đồng