NCKH Sinh viên là một hoạt động thường niên của sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Đây thực sự là một hoạt động bổ ích cho sinh viên, giúp các Em làm quen với nghiên cứu khoa học, tiếp cận những kiến thức mới và học cách trình bày một vấn đề khoa học trước hội đồng.   

Tiểu ban Trắc địa mỏ

     Năm nào cũng vậy sinh viên ngành Trắc địa mỏ - Công trình luôn tích cực tham gia HNKH sinh viên với số lượng đề tài chiếm tỷ lệ lớn nhất trong khoa, tại HNKH sinh viên lần thứ 30 năm nay, tổng số đề tài là 12 với 8 đề tài do nhà trường cấp kinh phí thực hiện, 04 đề tài còn lại là do Bộ môn cấp kinh phí.

     Được sự hỗ trợ mọi mặt từ phía Bộ môn nên các Em sinh viên ngành Trắc địa mỏ - Công trình luôn hăng hái tham gia NCKH. Buổi bảo vệ đề tài NCKH sinh viên tại Tiểu ban Trắc địa mỏ ngày 5.5.2017 đã có rất nhiều sinh viên quan tâm đến dự.

SV Lê Thị Sinh, lớp TĐM-CT K59 báo cáo đê tài trước hội đồng

SV: Trịnh Tiến Đạt lớp TĐM-CT K58 báo cáo đề tài trước hội đồng

SV: Đoàn Đắc nhất lớp TĐM-CT K59 báo cáo đề tài trước hội đồng

SV: Phan Xuân Phương lớp TĐM - CT K57 báo cáo đề tài trước hội đồng