Chiều ngày 14/12/2017, TS Nguyễn Quốc Long chủ nhiệm đề tài NCKH cấp cơ sở mã số T17-24 đại diện cho nhóm nghiên cứu gồm ThS Lê Văn Cảnh, ThS Võ Ngọc Dũng, KS Phạm Ngọc Huy (Công ty than Mông Dương) đã báo cáo kết quả đề tài "Nghiên cứu xác định các thông số góc dịch động cho mỏ Mông Dương khi khai thác xuống mức -500m".

     Đến dự buổi báo cáo, về phía cơ quan chủ trì có Ths Nguyễn Thanh Hải, chuyên viên Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác Quốc tế; và các thầy cô giáo trong bộ môn Trắc địa mỏ.

     Hội đồng nghiệm thu cấp trường gồm có: chủ tịch: GVC.TS Vương Trọng Kha, phản biện: TS Nguyễn Viết Nghĩa, ủy viên: PGS.TS Nguyễn Đình Bé, TS. Bùi Mạnh Tùng, ủy viên; NCS Phạm Văn Chung, thư ký.

TS Nguyễn Quốc Long, đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo đề tài

         Đề tài đã hoàn thành đầy đủ các sản phẩm như đề cương nghiên cứu được phê duyệt, ngoài ra còn vượt trội một bài báo xuất bản bởi NXB Springer. Cụ thể bao gồm:

     - 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất;

     - 01 bài báo đăng trong cuốn sách do Springer xuất bản;

     - Bảng giá trị các thông số góc dịch động của mỏ Mông Dương;

     - Module xử lý số liệu quan trắc;

     - Hướng dẫn tốt nghiệp 01 sinh viên lớp Trắc địa mỏ - Công trình K57;

     - 01 báo cáo tổng kết đề tài có chất lượng tốt, nội dung đầy đủ và chính xác về mặt khoa học, kết cấu hợp lý và được trình bày rõ ràng.

     Bên cạnh đó, đề tài đã xây dựng phương pháp luận khoa học để xác định giá trị các thông số góc dịch động khi mỏ Mông Dương khai thác xuống độ sâu mức -500m nhằm xác định tối ưu kích thước trụ bảo vệ và ranh giới ảnh hưởng khai thác. Kết quả nghiên cứu cung cấp những luận cứ khoa học cho việc nhìn nhận sự thay đổi của thông số góc dịch động khi khai thác xuống sâu một cách sát thực và tin cậy hơn, giúp các nhà kỹ thuật đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động do khai thác hầm lò, nâng cao hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp.

Kết luận chung:

     Tác giả đã lựa chọn cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu hợp lý, đã giải quyết được những nội dung đáp ứng với mục tiêu nghiên cứu đề ra. Các kết quả đề tài có tính mới, đáng tin cậy và tương đồng với những kết quả nghiên cứu trong những điều kiện khác ở nước ngoài. Kết quả đánh giá đề tài của hội đồng xếp loại Tốt (khung 85-100 điểm).