Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho lớp cao học Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ K38C sẽ được tổ chức vào ngày 13 - 14/11/2020

     + Địa điểm: văn phòng bộ môn Trắc địa mỏ, Phòng 1008, nhà C, trường Đại học Mỏ - Địa chất

     + Các học viên K38C đủ điều kiện bảo vệ luận văn có tên trong danh sách kèm theo;

     + Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ cho lớp K38C sẽ được cập nhập vào ngày 01/11/2020