Biên soạn giáo trình là nhiệm vụ cấp bách trong chiến lược phát triển bộ môn. Việc đổi mối nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy gắn liền với sự đầu tư biên soạn các giáo trình. Cho đến nay, Bộ môn Trắc địa mỏ có hệ thống giáo trình bài giảng phong phú, hiện đại đáp ứng được yêu cầu đào tạo và NC khoa học cho hệ đại học, sau đại học chuyên ngành Trắc địa mỏ và quan trắc môi trường

Giáo Trình cấp nhà xuất bản

    1. Trắc địa mỏ, NXB Giao thông vận tải (Nguyễn Đình Bé, Võ Chí Mỹ, Nguyễn Xuân Thụy, 1999).

    2. Dịch chuyển và biến dạng đất đá trong khai thác mỏ, NXB Giao thông vận tải (Nguyễn Đình Bé, Vương Trọng Kha )

    3. Trắc địa mỏ, NXB Xây dựng (Võ Chí Mỹ, 2002)

    4. Tiếng Anh chuyên ngành trắc địa, NXB Xây dựng (Võ Chí Mỹ, 2002)

    5. Hình học mỏ, NXB Giao thông vận tải (Nguyễn Xuân Thụy, Phạm Công Khải, 2002)

Giáo trình cấp trướng:

    1. Trắc địa mỏ I,II,III, (Nguyễn Đình Bé, 1967)

    2. Trắc địa đại cương (Võ Chí Mỹ, 2000)

    3. Khoa học môi trường (Võ Chí Mỹ, 2004)

    4. Tin học ứng dụng (Phạm Công Khải, 2005)

Bài giảng hệ Sau đại học

1. Các phương pháp trắc địa bản đồ trong nghiên cứu tài nguyên môi trường (3 TC)

2. Ứng dụng kỹ thuật laser trong trắc địa mỏ (2 TC)

3. Ứng dụng công nghệ GPS trong trắc địa mỏ (2 TC)

4. Tự động hóa quá trình tính toán khối lượng mỏ (2 TC)

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu mỏ - địa chất bằng công nghệ GIS (2 TC)

6. Công nghệ mới nghiên cứu dịch chuyển biến dạng đất đá và bề mặt mỏ (2 TC)

7. Xây dựng bản đồ 3D mỏ hầm lò (2 TC)

8. Tự động hóa quá trình hình học hóa khoáng sản (2 TC)

9. Quy hoạch môi trường phát triển bền vững (2 TC)

10. Các phương pháp quan trắc (monitoring) môi trường (2 TC)

11. Đánh giá tác động môi trường (2 TC)

12. Xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường trong hệ thống thông tin địa lý (2 TC)

13. Mô hình hóa các đối tượng kiến tạo trong lòng đất (2 TC)

Bài giảng hệ Đại học

1. Trắc địa mỏ lộ thiên và xây dựng mỏ (3 TC)

2. Trắc địa mỏ hầm lò (4 TC)

3. Hình học mỏ (4 TC)

4. Dịch động đất đá + ĐA (4 TC)

5. Tin học ứng dụng trong Trắc địa mỏ (2 TC)

6. Tiếng anh chuyên ngành Trắc địa mỏ (2 TC)

7. Kỹ thuật môi trường (2 TC)

8. Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS mỏ địa chất (2 TC)

9. Cơ sở toán học mô hình hóa khoáng sản (2 TC)

10. Quy hoạc và quản lý môi trường (2 TC)

11. Quan trắc môi trường (2 TC)

12. Bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản (2 TC)

13. Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS môi trường (2 TC)

14. Công nghệ viễn thám trong nghiên cứu tài nguyên môi trường (2 TC)

15. Trắc địa đại cương + trắc địa mỏ (2 TC)

16. Trắc địa đại cương (2 TC)

17. Hướng dẫn thực tập Trắc địa đại cương + Trắc địa mỏ

18. Hướng dẫn thực tập Trắc địa mỏ lộ thiên

19. Hướng dẫn thực tập Trắc địa mỏ hầm lò