LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

 
 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN

GVC. TS Nguyễn Quốc Long

 
   

 

 P. TRƯỞNG BỘ MÔN  

TS. Nguyễn Viết Nghĩa

 

P. TRƯỞNG BỘ MÔN  

TS. Phạm Văn Chung 

 

CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

PGS. TS Phạm Công Khải

TS.Vương Trọng Kha

PGS. TS Kiều Kim Trúc

TS. Lê Thị Thu Hà

ThS. Võ Ngọc Dũng

TS. Phạm Thị Làn

ThS. Cao Xuân Cường 

ThS. Lê Văn Cảnh

   

NGUYÊN CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

Nguyên Trưởng Bộ môn 

PGS. TS. Nguyễn Đình Bé

Nguyên Trưởng Bộ môn 

GS. TS Võ Chí Mỹ

Nguyên P. Trưởng Bộ môn 

PGS.TS Nguyễn Xuân Thụy 

PGS. TS Trần Đình Tô 

KS. Vũ Xuân Thời