Để đảm bảo các Em sinh viên Trắc địa mỏ - Công trình K59 làm đồ án tốt nghiệp và bảo vệ đồ án với kết quả tốt nhất, Bộ môn thông báo tới toàn thể các Thầy cô hướng dẫn và các Em sinh viên lịch thực hiện như sau:

      + Sinh viên hoàn thiện đồ án theo format và nộp đồ án về bộ môn trước ngày 10/06/2019

      + Bộ môn phân công và gửi phản biện ngày 12/6/2019

      + Thầy cô gửi kết quả phản biện đồ án về Bộ môn ngày 18/6/2019

      + Lễ Bảo vệ đồ án tốt nghiệp sinh viên K59 vào ngày 20 và 21/6/2019

    Bộ môn đề nghị các Em sinh viên K59 làm đồ án nghiêm túc và đúng tiến độ, các Thầy cô hướng dẫn đôn đốc sinh viên thực hiện đúng lịch trên.