HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN LẦN THỨ 31

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TẠI TIỂU BAN TRẮC ĐỊA MỎ - VIỄN THÁM - GIS

Tiểu ban Trắc địa mỏ - Viễn Thám - GIS có 12 báo cáo của các nhóm nghiên cứu.

Ngày báo cáo: 04.05.2018      

Thời gian bắt đầu: 08h00